Palliativ fysioterapi

Hvad er palliativ fysioterapi?

Palliation betyder lindring.

Den palliative fysioterapeutiske behandling sigter mod at lindre, ikke mod at helbrede. Jeg forsøger at lindre de forskellige symptomer og mod at afhjælpe det nedadgående funktionsniveau, som ofte følger med ved svær sygdom. Dette kan være:

 • At lette åndenød
 • At lindre smerte
 • At mindske funktionstab
 • At lindre kropsligt ubehag
 • At lindre ødemer
 • At lindre obstipation
 • At lindre angst og uro
 • At øge kropslig forståelse og selvindsigt
 • At afhjælpe kognitive forstyrrelser
 • Vurdering af hjælpemidler
 • Tværfagligt samarbejde

Ovenstående punkter er taget fra rapporten fra 2009 ”Palliativ fysioterapi i Region Syddanmark”

Hvordan foregår palliativ fysioterapeutisk behandling?

Behandlingen foregår i dit eget hjem. Jeg starter med en samtale med dig og evt. dine nærmeste pårørende. Gennem samtalen finder jeg ud af hvilke udfordringer, der fylder mest for  dig i dagligdagen samt hvad der giver dig livskvalitet i hverdagen og hvordan jeg kan hjælpe dig med det. Herefter laver jeg relevante undersøgelser, så vi i fællesskab kan sætte mål og delmål for behandlingen. Jeg er opmærksom på, at situationen ofte er kompleks og at den ofte hurtigt udvikler sig, så vi ofte må justere planen fra gang til gang efter dagsformen og dine symptomer. Jeg har altid god tid ved besøgene. Dette er vigtigt for en god oplevelse og for at vi kan nå i mål med behandlingen.

Bliver du undervejs i sit behandlingsforløbet indlagt på sygehus eller hospice stilles behandlingen i bero indtil du er hjemme igen. Er man på aflastning på lokalt plejehjem eller bor ved pårørende under forløbet kommer jeg gerne der og fortsætter behandlingen. 

Behandlingen kan indeholde:

 • Funktionel træning målrettet funktionstab af dagligdagsfunktioner.
 • Lindrende massage
 • Akupunktur
 • Strategier til at tackle åndedrætsbesvær/lungefysioterapi
 • Lejring
 • Strategier til prioritering af ressourcer i hverdagen
 • Vurdering af behov for hjælpemidler
 • Målrettet behandling mod gener efter brystkræft efter Tørsleffmetoden af fysioterapeut Kirsten Tørsleff
 • Afspænding
 • Samtale
 • Tværfagligt samarbejde med relevante samarbejdspartner

Hvem kan modtage palliativ fysioterapi?

Alvorligt og uhelbredeligt syge, som har brug for lindrende fysioterapi i eget hjem kan ved egen læge eller sygehuslæge få en henvisning til palliativ fysioterapi. Se afsnittet om henvisning og procedure for uddybende information nedenfor

Der er ikke diagnose- eller alderskriterie for at få en henvisning til palliativ fysioterapi. Alle alvorligt syge uanset alder eller diagnose med behov for palliativ fysioterapi kan opnå lindring.

Palliativ fysioterapi uden egenbetaling:

Er man terminalerklæret og bor i egen bolig kan man søge serviceloven §122 i ens hjemkommune, og de vil derefter dække patientbetaling

Henvisning til palliativ fysioterapi

Palliativ fysioterapi uden egenbetaling:

Er man terminalerklæret og bor i egen bolig kan man søge serviceloven §122 i ens hjemkommune og de vil derefter dække patientbetalingen.

Palliativ fysioterapi med egenbetaling:

Man kan modtage ydelsen uden at være terminalerklæret og uden lægehenvisning. Her er der mulighed for at få tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”, hvis man er medlem.

Er du terminalerklæret, men ikke bor i eget hjem, men fx på et plejehjem, og ønsker palliativ fysioterapi, kan du ikke modtage det vederlagsfrit som det er lige nu. Men du kan modtage tilskud fra Region Syddanmark, og skal derfor kun betale en del selv. Man er altid velkommen til at kontakte mig for at få oplyst den aktuelle egenbetaling efter sygesikringens andel.

Jeg har lavet en beskrivelse til fagpersoner om hvordan henvisningen laves.